NGV-excelsior-turnen-nijkerk

Privacybeleid

Privacy

NGV Excelsior hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NGV Excelsior houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy protocol.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. – Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door NGV Excelsior verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: – voor het effectueren van een lidmaatschap; Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: –

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

NGV Excelsior verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is in verband met uw lidmaatschap. Indien NGV Excelsior uw gegevens wenst te verstrekken aan derden terwijl dit niet noodzakelijk is , zal NGV Excelsior daarvoor je toestemming vragen, tenzij NGV Excelsior wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wij doen dit bijvoorbeeld bij inschrijvingen voor wedstrijden.

 

Minderjarigen

NGV Excelsior verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

NGV Excelsior bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.